• 23.01.2017 - 94. Kolegij općinske načelnice
  • Dnevni red
   1. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Općine Viškovo za razdoblje od 1. do 31. prosinca 2016. godine
   2. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine
   3. Prijedlog Odluke o upućivanju ponovljenog poziva za dostavu ponuda za uređenje šetnice s izletištem u Ronjgima
   4. Prijedlog Odluke o upućivanju poziva za dostavu ponuda za uslugu tiskanja Glasnika Općine Viškovo za 2017. godinu
   5. Prijedlog Odluke o upućivanju poziva za dostavu ponuda za izradu idejnog projekta parkirališta uz zdravstvenu stanicu
   6. Prijedlog Odluke o upućivanju poziva za dostavu ponuda za hitne intervencije I tekuće održavanje objekata u 2017. godini
   7. Prijedlog Odluke o upućivanju ponovljenog poziva za dostavu ponuda za izgradnju igrališta te uređenje okolnog prostora u Donjim Jugima na dijelu k.č. 3949/5 k.o. Viškovo
   8. Prijedlog Odluke o upućivanju poziva za dostavu ponuda za izgradnju zidova i upojnih bunara na cestama
   9. Prijedlog Odluke o upućivanju poziva za dostavu ponuda za asfaltiranje ostalih nerazvrstanih cesta
 • 27.12.2016 - 93. Kolegij općinske načelnice
  • Dnevni red
   1. Prijedlog Odluke o slanju poziva na nadmetanje radi početka otvorenog postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije novog vrtića i jaslica
   2. Prijedlog Odluke o upućivanju poziva za dostavu ponuda za izgradnju igrališta te uređenje okolnog prostora u Donjim Jugima na dijelu k.č. 349/5, k.o. Viškovo
   3. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zimske službe za nerazvrstane ceste na području Općine Viškovo od 01. 01. 2017. do 31. 12. 2018. godine
   4. Prijedlog Odluke o osnivanju Koordinacije (stožera) zimske službe na području Općine Viškovo
   5. Prijedlog Odluke o upućivanju poziva za dostavu ponuda za proširenje javne rasvjete u 2017. godini
   6. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 30. studenog 2016. godine
   7. Prijedlog Odluke o financijskoj potpori ordinacijama opće medicine i ordinacijama za predškolsku djecu
   8. Prijedlog Odluke o financijskoj potpori Udruzi osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka
   9. Prijedlog Odluke o financijskoj potpori Udruzi žena operiranih dojki Nada - Rijeka
   10. Prijedlog Odluke o financijskoj potpori Udruzi osoba s intelektualnim teškoćama Srce Rijeka
   11. Razno
 • 22.12.2016 - 92. Kolegij općinske načelnice
  • Dnevni red
   1. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Općine Viškovo za razdoblje od 1. do 30. studenog 2016. godine
   2. Prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja za dodatne radove na građevinskom objektu za reciklažno dvorište
   3. Prijedlog Odluke o slanju poziva na nadmetanje radi početka otvorenog postupka javne nabave za univerzalne poštanske usluge i dopunske usluge za 2016. godinu
   4. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka nabave univerzalne poštanske usluge i dopunskih usluga za 2017. godinu
   5. Prijedlog Odluke o ustrojavanju Jedinstvene baze podataka nerazvrstanih cesta na području Općine Viškovo
   6. Prijedlog Odluke o upućivanju zahtjeva za prikupljanje ponuda radi početka postupka sklapanja Ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II B za pravne usluge: davanje pravnih savjeta i mišljenja, sastavljanje isprava (ugovori, oporuke, izjave i dr.), sastavljanje tužbi, žalbi, prijedloga, zahtjeva, molbi, izvanrednih pravnih lijekova i drugih podnesaka, zastupanje stranaka, evidencijski broj: 16/16.
   7. Prijedlog Odluke o upućivanju zahtjeva za prikupljanje ponuda radi početka postupka sklapanja Ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II B za pravne usluge: davanje pravnih savjeta i mišljenja, sastavljanje isprava (ugovori, oporuke, izjave i dr.), sastavljanje tužbi, žalbi, prijedloga, zahtjeva, molbi, izvanrednih pravnih lijekova i drugih podnesaka, zastupanje stranaka, evidencijski broj: 17/16.
   8. Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa/projekata javnih potreba u sportu Općine Viškovo za 2017. godinu
   9. Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i religiji, sportu i ostalim društvenim područjima Općine Viškovo za 2017. godinu
   10. Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa/projekata javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2017. godinu
   11. Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa/projekata javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo za 2017. godinu
   12. Prijedlog Odluke o otpisu zastarjelih i nenaplativih potraživanja
   13. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za otkup rabljenog mobitela
   14. Prijedlog Procedure naplate prihoda Općine Viškovo
   15. Prijedlog Procedure zaprimanja, provjere i pravovremenog plaćanja računa
   16. Razno
 • 12.12.2016 - 91. Kolegij općinske načelnice
  • Dnevni red
   1. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama
   2. Strateški razvojni program Općine Viškovo 2015. - 2020. godine
   3. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Viškovo
   4. Prijedlog Odluke o 9. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
   5. Prijedlog Odluke o 10. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
   6. Prijedlog Odluke o izboru izvoditelja za obavljanje komunalne djelatnosti – hitne intervencije na divljim deponijima tijekom 2017. godine
   7. Prijedlog Odluke o izboru izvoditelja za obavljanje komunalne djelatnosti – provođenja veterinarsko-higijeničarske usluge (hvatanje i zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica, higijeničarska služba, sterilizacija pasa i mačaka, veterinarsko - zdravstveni nadzor) tijekom 2017. godine
   8. Prijedlog Odluke o izboru izvoditelja za obavljanje komunalne djelatnosti – za provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije tijekom 2017. godine
   9. Prijedlog Odluke o neizboru niti jedne od ponuda pristiglih na prikupljanje ponuda za održavanje horizontalne prometne signalizacije tijekom 2017. godine
   10. Razno
 • 09.12.2016 - 90. Kolegij općinske načelnice
  • Dnevni red
   1. Prijedlog 2. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
   2. Prijedlog 2. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za razdoblje 2016. – 2018. godine
   3. Prijedlog Odluke o godišnjem popisu za 2016. godinu
   4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga I. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja parkirališta Milihovo – DPU 17
   5. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone i djela naselja u Ronjgima
   6. Prijedlog Ispravka Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja osnovne škole Marinići i dijela naselja Blažići
   7. Prijedlog Odluke o neizboru niti jedne od ponuda pristiglih na prikupljanje ponuda za sanaciju divljih deponija tijekom 2016. godine
   8. Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Viškovo
   9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
   10. Prijedlog Odluke o izboru izvoditelja za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje javnih površina - staklarski radovi tijekom 2017. godine
   11. Prijedlog Odluke o izboru izvoditelja za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje javnih površina - bravarski radovi tijekom 2017. godine
   12. Prijedlog Odluke o izboru izvoditelja za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje groblja - vodoinstalaterski radovi tijekom 2017. godine
   13. Prijedlog Odluke o izboru izvoditelja za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje javnih površina - vodoinstalaterski radovi tijekom 2017. godine
   14. Prijedlog Programa poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti
   15. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za otkup rabljenog mobitela
   16. Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2016. godinu
   17. Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2016. godine
   18. Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa gradnje građevine za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. godinu
   19. Prijedlog Odluke o 2. izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u 2016. godini
   20. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina radi izgradnje nove osnovne škole u Marinićima
   21. Prijedlog Odluke o 1. Izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
   22. Razno
 • 28.11.2016 - 89. Kolegij općinske načelnice
  • Dnevni red
   1. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Općine Viškovo za razdoblje od 1. do 31. listopada 2016. godine
   2. Prijedlog Odluke o upućivanju poziva za dostavu ponuda za nabavu motornog vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti za 3 godine (2017., 2018., 2019. godinu)
   3. Prijedlog Odluke o izboru izvoditelja za obavljanja komunalnih poslova - održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa i puteva, javnih površina, mjesnog groblja i zimske službe na području Općine Viškovo za dvogodišnje razdoblje od 01.01. 2017. – 31.12. 2018. godine
   4. Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu kontrole na licu mjesta nad korisnicima Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu
   5. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta radi rekonstrukcije prometnog rješenja u naselju Saršoni
   6. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Procedure kontrole akata i ostalih dokumenata
   7. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. listopada 2016. godine
   8. Prijedlog Procedure stvaranja ugovornih obaveza Općine Viškovo
   9. Prijedlog Odluke o otpisu zastarjelih i nenaplativih potraživanja
   10. Prijedlog Odluke o otpisu neupotrebljive opreme
   11. Prijedlog Odluke o prodaji rabljenih mobitela
   12. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za zakup javnih površina za progodnu božićnu prodaju
   13. Razno
 • 18.11.2016 - 88. Kolegij općinske načelnice
  • Dnevni red
   1. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Općine Viškovo za razdoblje od 1. do 30. rujna 2016. godine
   2. Prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređnja Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3)
   3. Prijedlog Odluke o raspisivanju postupka prikupljanja ponuda za održavanje javnih površina – staklarski radovi tijekom 2017. godine
   4. Prijedlog Odluke o raspisivanju postupka prikupljanja ponuda za održavanje javnih površina – vodoinstalaterski radovi tijekom 2017. godine
   5. Prijedlog Odluke o raspisivanju postupka prikupljanja ponuda za održavanje groblja Viškovo – vodoinstalaterski radovi tijekom 2017. godine
   6. Prijedlog Odluke o raspisivanju postupka prikupljanja ponuda radi provođenja veterinarsko - higijeničarske usluge (hvatanje i zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica, higijeničarska služba, sterilizacija pasa i mačaka, veterinarsko - zdravstveni nadzor) tijekom 2017. godine
   7. Prijedlog Odluke o raspisivanju postupka prikupljanja ponuda za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju tijekom 2017. godine
   8. Prijedlog Odluke o raspisivanju postupka prikupljanja ponuda za održavanje javnih površina – bravarski radovi tijekom 2017. godine
   9. Prijedlog Odluke o raspisivanju postupka prikupljanja ponuda za održavanje horizontalne prometne signalizacije tijekom 2017. godine
   10. Prijedlog Odluke o raspisivanju postupka prikupljanja ponuda za hitne intervencije na divljim deponijima tijekom 2017. godine
   11. Prijedlog Odluke o slanju poziva na pregovaranje radi početka pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave za dodatne radove na građevinskom objektu za reciklažno dvorište
   12. Prijedlog Odluke o otpisu zastarjelih i nenaplativih potraživanja sa stanjem na dan 31. listopada 2016. godine
   13. Prijedlog Odluke o pokroviteljstvu u svrhu objavljivanja “Godišnjaka prvašića 2016./17”
   14. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta radi izgradnje Biciklističkog prijelaza Marčelji - Ronjgi
   15. Prijedlog Odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti za potrebe oborinske odvodnje
   16. Prijedlog Odluke o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova Vijeća mjesnog odbora Marčelji
   17. Razno
 • 24.10.2016 - 87. Kolegij općinske načelnice
  • Dnevni red
   1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Viškovo za 2016. godinu
   2. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Viškovo za 2017. godinu
   3. Razno
 • 20.10.2016 - 86. Kolegij općinske načelnice
  • Dnevni red
   1. Prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu
   2. Prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje 2017. – 2019. godine
   3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2017. godinu
   4. Prijedlog Programa javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2017. godinu
   5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo za 2017. godinu
   6. Prijedlog Programa javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2017. godinu
   7. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2017. godinu
   8. Prijedlog Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2017. godine
   9. Prijedlog Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017. godinu
   10. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Viškovo za 2017. godinu
   11. Prijedlog Odluke o 9. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
   12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u 2017. godini
   13. Razno
 • 17.10.2016 - 85. Kolegij općinske načelnice
  • Dnevni red
   1. Prijedlog Odluke o upućivanju poziva za dostavu ponuda za rekonstrukciju javne rasvjete na dijelu Tibljaške ceste
   2. Prijedlog Odluke o prigodnoj prodaji povodom blagdana Svi sveti
   3. Prijedlog Odluke o financijskoj potpori Rotary Club Rijeka
   4. Prijedlog Odluke o izboru članova Vijeća mjesnog odbora
   5. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Marčelji
   6. Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o posebnim oblicima pomoći
   7. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2016. godine
   8. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u razdoblju od 1. do 30. rujna 2016. godine
   9. Izvještaj o stanju potraživanja na dan 30. rujna 2016. godine
   10. Razno
|< < 1 2 3 4 5  ... > >| 
Kentico CMS for ASP.NET - Content Management System