• 28.11.2016 - 89. Kolegij općinske načelnice
  • Dnevni red
   1. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Općine Viškovo za razdoblje od 1. do 31. listopada 2016. godine
   2. Prijedlog Odluke o upućivanju poziva za dostavu ponuda za nabavu motornog vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti za 3 godine (2017., 2018., 2019. godinu)
   3. Prijedlog Odluke o izboru izvoditelja za obavljanja komunalnih poslova - održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa i puteva, javnih površina, mjesnog groblja i zimske službe na području Općine Viškovo za dvogodišnje razdoblje od 01.01. 2017. – 31.12. 2018. godine
   4. Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu kontrole na licu mjesta nad korisnicima Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu
   5. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta radi rekonstrukcije prometnog rješenja u naselju Saršoni
   6. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Procedure kontrole akata i ostalih dokumenata
   7. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. listopada 2016. godine
   8. Prijedlog Procedure stvaranja ugovornih obaveza Općine Viškovo
   9. Prijedlog Odluke o otpisu zastarjelih i nenaplativih potraživanja
   10. Prijedlog Odluke o otpisu neupotrebljive opreme
   11. Prijedlog Odluke o prodaji rabljenih mobitela
   12. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za zakup javnih površina za progodnu božićnu prodaju
   13. Razno
 • 18.11.2016 - 88. Kolegij općinske zamjenice
  • Dnevni red
   1. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Općine Viškovo za razdoblje od 1. do 30. rujna 2016. godine
   2. Prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređnja Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3)
   3. Prijedlog Odluke o raspisivanju postupka prikupljanja ponuda za održavanje javnih površina – staklarski radovi tijekom 2017. godine
   4. Prijedlog Odluke o raspisivanju postupka prikupljanja ponuda za održavanje javnih površina – vodoinstalaterski radovi tijekom 2017. godine
   5. Prijedlog Odluke o raspisivanju postupka prikupljanja ponuda za održavanje groblja Viškovo – vodoinstalaterski radovi tijekom 2017. godine
   6. Prijedlog Odluke o raspisivanju postupka prikupljanja ponuda radi provođenja veterinarsko - higijeničarske usluge (hvatanje i zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica, higijeničarska služba, sterilizacija pasa i mačaka, veterinarsko - zdravstveni nadzor) tijekom 2017. godine
   7. Prijedlog Odluke o raspisivanju postupka prikupljanja ponuda za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju tijekom 2017. godine
   8. Prijedlog Odluke o raspisivanju postupka prikupljanja ponuda za održavanje javnih površina – bravarski radovi tijekom 2017. godine
   9. Prijedlog Odluke o raspisivanju postupka prikupljanja ponuda za održavanje horizontalne prometne signalizacije tijekom 2017. godine
   10. Prijedlog Odluke o raspisivanju postupka prikupljanja ponuda za hitne intervencije na divljim deponijima tijekom 2017. godine
   11. Prijedlog Odluke o slanju poziva na pregovaranje radi početka pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave za dodatne radove na građevinskom objektu za reciklažno dvorište
   12. Prijedlog Odluke o otpisu zastarjelih i nenaplativih potraživanja sa stanjem na dan 31. listopada 2016. godine
   13. Prijedlog Odluke o pokroviteljstvu u svrhu objavljivanja “Godišnjaka prvašića 2016./17”
   14. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta radi izgradnje Biciklističkog prijelaza Marčelji - Ronjgi
   15. Prijedlog Odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti za potrebe oborinske odvodnje
   16. Prijedlog Odluke o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova Vijeća mjesnog odbora Marčelji
   17. Razno
 • 24.10.2016 - 87. Kolegij općinske načelnice
  • Dnevni red
   1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Viškovo za 2016. godinu
   2. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Viškovo za 2017. godinu
   3. Razno
 • 20.10.2016 - 86. Kolegij općinske načelnice
  • Dnevni red
   1. Prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu
   2. Prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje 2017. – 2019. godine
   3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2017. godinu
   4. Prijedlog Programa javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2017. godinu
   5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo za 2017. godinu
   6. Prijedlog Programa javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2017. godinu
   7. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2017. godinu
   8. Prijedlog Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2017. godine
   9. Prijedlog Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017. godinu
   10. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Viškovo za 2017. godinu
   11. Prijedlog Odluke o 9. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
   12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u 2017. godini
   13. Razno
 • 17.10.2016 - 85. Kolegij općinske načelnice
  • Dnevni red
   1. Prijedlog Odluke o upućivanju poziva za dostavu ponuda za rekonstrukciju javne rasvjete na dijelu Tibljaške ceste
   2. Prijedlog Odluke o prigodnoj prodaji povodom blagdana Svi sveti
   3. Prijedlog Odluke o financijskoj potpori Rotary Club Rijeka
   4. Prijedlog Odluke o izboru članova Vijeća mjesnog odbora
   5. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Marčelji
   6. Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o posebnim oblicima pomoći
   7. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2016. godine
   8. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u razdoblju od 1. do 30. rujna 2016. godine
   9. Izvještaj o stanju potraživanja na dan 30. rujna 2016. godine
   10. Razno
 • 29.09.2016 - 84. Kolegij općinske načelnice
  • Dnevni red
   1. Prijedlog Odluke o osnivanju Partnerske skupine u izradi Strateškog razvojnog programa Općine Viškovo
   2. Prijedlog Odluke o osnivanju Radne skupine u izradi Strateškog razvojnog programa Općine Viškovo
   3. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva na podnošenje zahtjeva za kreditiranje poduzetnika za 2016. godinu
   4. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko - goranske županije
   5. Prijedlog Odluke o davanju pisane suglasnosti
   6. Izvještaj o stanju potraživanja na dan 30. lipnja 2016. godine
   7. Razno
 • 21.09.2016 - 83. Kolegij općinske načelnice
  • Dnevni red
   1. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Općine Viškovo za razdoblje od 1. do 31. kolovoza 2016. godine
   2. Prijedlog Odluke o upućivanju poziva za dostavu ponude za nabavu prigodnih poklon paketa za djecu
   3. Prijedlog Odluke o financijskoj potpori Klubu branitelja ZNG 118. brigade HV Gospić
   4. Prijedlog Odluke o financijskoj potpori Društvu sportske rekreacije Primorje
   5. Prijedlog Odluke o financijskoj potpori Zajednici udruga HVIDR-a PGŽ
   6. Prijedlog Odluke o financijskoj potpori Halilu Jaganjcu
   7. Prijedlog Odluke o financijskoj potpori Udruzi invalida rada Rijeka
   8. Prijedlog Odluke o financijskoj potpori Kick Boxing klubu “Sušak”
   9. Prijedlog Odluke o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata iz područja kulture i religije, sporta i ostalih društvenih područja u 2016. godini
   10. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja i imenovanju povjerenstva za dodjelu stipendija učenicima i studentima za nastavnu/akademsku 2016./2017. godinu
   11. Prijedlog 3. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
   12. Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u Općinu Viškovo u razdoblju 2014. – 2016. godine
   13. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 01.01.-31.07.2016. godine
   14. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 01.01.-31.08.2016. godine
   15. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Viškovo
   16. Prijedlog Odluke o upućivanju poziva za dostavu ponuda za uređenje šetnice s izletištem u Ronjgima
   17. Razno
 • 12.09.2016 - 82. Kolegij općinske načelnice
  • Dnevni red
   1. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Općine Viškovo za razdoblje od 1. do 30. lipnja 2016. godine
   2. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Općine Viškovo za razdoblje od 1. do 31. srpnja 2016. godine
   3. Prijedlog Odluke o 2. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu
   4. Prijedlog Odluke o raspisivanju postupka prikupljanja ponuda za sanaciju divljih deponija tijekom 2016. godine
   5. Prijedlog Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke br. 136/14. o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Viškovo
   6. Razno
 • 24.08.2016 - 81. Kolegij općinske načelnice
  • Dnevni red
   1. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Općine Viškovo za razdoblje od 1. do 30. lipnja 2016. godine
   2. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Općine Viškovo za razdoblje od 1. do 31. srpnja 2016. godine
   3. Prijedlog Odluke o nagrađivanju učenika generacije 2015/16. i odličnih učenika
   4. Prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja za sklapanje Ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II B – pravne usluge - usluge pravnih savjeta, mišljenja i zastupanja i usluge pravnih savjeta i informacija
   5. Razno
 • 18.07.2016 - 80. Kolegij općinske načelnice
  • Dnevni red
   1. Prijedlog 3. izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Viškovo
   2. Prijedlog Odluke o privremenom korištenju javnih površina, zemljišta, uređaja, objekata i prostora u vlasništvu Općine Viškovo radi političkog djelovanja i izborne promidžbe
   3. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Viškovo Mirni Međimorec
   4. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Viškovo Sanjinu Božiću
   5. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Viškovo Milanu Paveliću
   6. Izvršenje Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. svibnja 2016. godine
   7. Izvršenje Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine
   8. Razno
|< < 1 2 3 4 5  ... > >| 
Kentico CMS for ASP.NET - Content Management System